ЛИЗИНГ

Предлагаме на Вашето внимание
специални оферти с възможност за лизинг
при преференциални условия.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УМЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ В
„ТЕХНО КОМЕРС” ООД ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“
ДОГОВОР BG05M9OP001-1.057-0260 -C01