СТАРТИРА ПРОЕКТ „УМЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ В

 „ТЕХНО КОМЕРС” ООД  ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“

 ДОГОВОР BG05M9OP001-1.057-0260 -C01

Бенефициент: ТЕХНО КОМЕРС ООД
Размер на предоставената безвъзмездна помощ: 51 938,88 лева
Място на изпълнение: Област Перник, Община Перник, гр. Перник
Начало на проекта: 01.02.2020 г. Продължителност: 7 месеца

 
Основна цел на проекта:

Повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, стимулиране участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

 
Специфични цели:

Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции на 24 заети лица в „ТЕХНО КОМЕРС” ООД чрез предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения, както следва: включване на 24 заети лица в обучение втора квалификационна степен, професия “Продавач-консултант”, специалност “Продавач-консултант”, код 3410201, както и включване в обучение по КК4 „Дигитална компетентност”. Предвидените обучение съответстват на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата и са съобразени с индивидуалните характеристики и спецификата на работното място на заетите лица.

 
Целеви групи:

– 24 заети лица в ТЕХНО КОМЕРС ООД
Поне 50% от лицата включени в обучения и ще отговарят най-малко на едно от следните изисквания ( от следните специфични категории):
– да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно) или

 
Основни дейности:

Проекта включва дейности за повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, стимулиране участието в различни форми на заетост и учене през целия живот на 24 заети лица, посредством включване в професионално обучение по втора степен професионална квалификация: Професия “Продавач-консултант”, специалност “Продавач-консултант”. За подобряване качеството на работните места също е предвидено обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” за участниците от целева група (24 заети лица). За заетите лица за периода на обучение ще бъде предоставена възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време). Гъвкавите форми на заетост ще позволят на заетите лица в „ТЕХНО КОМЕРС” ООД да повишат квалификацията си, ще бъде насърчено професионалното им и кариерно развитие, едновременно с което ще се стимулира участието им в различни форми на заетост и учене през целия живот. Проекта включва и дейности за осигуряване на информация и публичност, както и дейности за организация и управление на проекта.

 
Резултати:

Реализирането на проекта ще повиши адекватността на уменията на 24 заети лица, спрямо актуалните нужди на „ТЕХНО КОМЕРС” ООД, в следствие на което да си осигурят предпоставки за продължителна заетост или да заемат нови и по-качествени работни места. Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот на 24 заети лица в „ТЕХНО КОМЕРС” ООД, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене и заетост. Предвидените дейности ще осигурят връзката между необходимата квалификация/умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което ще се създават необходимите предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието и технологичното развитие.

 

За повече информация:

гр. Перник, ул. Св. Св Кирил и Методий, номер 23
Е-mail: office@techno-bg.com technokomersood@abv.bg
Лице за контакт: Валентин Петров

29.01.2020 г.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УМЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ В
„ТЕХНО КОМЕРС” ООД ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“
ДОГОВОР BG05M9OP001-1.057-0260 -C01